mobiel:0625492100 Stuur je eigen bijdragen of aankondigingen per E-mail naar info@beterbrabant.nl

 


 
Persbericht header Van Abbemuseum
Foto: Kas van Vliet
Tentoonstelling Eindhoven: a HipHop story toont invloed van deze subcultuur op de identiteit van de stad
Van 21 juni t/m 8 december 2024 te zien in het Van Abbemuseum in Eindhoven

‘HipHop culture could be about turntable skills, graffiti art, breaking or rapping; but it’s always about the people making it happen.’ Dit stond ooit op een flyer van een illegaal HipHop-feest in Eindhoven. Het staat symbool voor de ondernemersgeest van deze subcultuur die begin jaren tachtig uit de Verenigde Staten overwaaide. Het rauwe, industriële karakter van Eindhoven bleek een vruchtbare voedingsbodem voor deze scene. Veertig jaar later is HipHop opgenomen in de mainstream cultuur. De experimentele tentoonstelling Eindhoven: a HipHop story toont de invloed van deze subcultuur op de identiteit van de stad, verteld vanuit de community en het publiek zelf.

HipHop en Eindhoven
Sinds de geboorte van HipHop heeft de cultuur een plek in Eindhoven, waar begin jaren tachtig een ondergrondse beweging ontstond. Eindhoven bleek de ideale broedplaats voor de do it yourself-mentaliteit en het innovatieve karakter van deze community. MC Melodee (rapper, entrepreneur en performer): “HipHop had een aantrekkingskracht. Niemand zei tegen mij: ‘ga dit doen’. Je dacht: ‘hier wil ik bij horen’. Zonder dat ik het doorhad, hoorde ik bij een community met gedeelde waarden.’’ Grndmxr CazOne (graffitiartiest, breaker en dj) vult aan: “HipHop is een gevoel en een manier van leven: je dóet geen HipHop, je bént het.” Sindsdien bouwen vier generaties van creatieve makers, waaronder dansers, rappers en graffiti artiesten, aan het Eindhoven van nu. De bepalende rol van HipHop voor de identiteit van de stad wordt vaak onderschat. Eindhoven: a HipHop story laat bezoekers ervaren hoe deze scene onderdeel werd van het DNA van Eindhoven en het internationaal op de kaart zette.

Gastcurators uit de HipHopscene
Vier gastcuratoren stelden de tentoonstelling samen: Virgil ‘Skychief’ Dey (dj en breaker, o.a. bij wereldberoemde danscrew The Ruggeds), Stephan Cornelio Velema (breaker en filmmaker, o.a. van documentaire Straatsterren in Lichtstad), Grndmxr CazOne (graffitiartiest, breaker en dj) en MC Melodee (rapper, entrepreneur en performer). Samen met lokale kunstenaars uit de HipHopscene verbeelden ze de cultuur in de regio 040 via multidisciplinair werk als video, audio en VR. Velema: “HipHop heeft de kracht het individu te overstijgen en mensen samen te brengen, of het nu op straat is of in een museum.” De subcultuur draait om drie belangrijke principes, die ook het uitgangspunt zijn van de tentoonstelling. Dey: “Allereerst is respect de basis van de beweging. Daarnaast zijn zelfexpressie en vernieuwing nauw met elkaar verweven, iets dat vaak voortkomt uit de ervaring van onderdrukking. Ten slotte benadrukt HipHop het belang van belonging en gemeenschap; een collectieve identiteit.”

Labyrint

Bezoekers van Eindhoven: a HipHop Story stappen een labyrint binnen. Die opzet symboliseert de wereld van de subcultuur: er is niet één gebaand pad dat de makers in deze scene afleggen, vaker is het een complexe route die ze zelf hebben gecreëerd. Het doolhof leidt het publiek naar het hart van de tentoonstelling. Die centrale ontmoetingsplek symboliseert de vier elementen van HipHop: dj’en, mc’en, breaking en graffiti. De tentoonstelling nodigt bezoekers uit actief mee te doen. Want samen een creatief proces aangaan, een ander inspireren en je kennis en skills doorgeven, dat is HipHop. Zo wanen ze zich met audiopieces in het hoofd van een rapper tijdens het bedenken van een song, stappen ze via een VR-bril een illegaal HipHop-feest binnen en nodigt een innovatie breakdance installatie hen uit tot dansen.

HipHop en het Van Abbemuseum
De afgelopen jaren kreeg de HipHopcultuur bij een groter publiek bekendheid en werd het door beleidsmakers geïnstitutionaliseerd. Desondanks is de HipHopscene ondervertegenwoordigd in het Van Abbemuseum. Met de tentoonstelling Eindhoven: a HipHop story geeft het museum de straatcultuur, die zo’n bepalende factor is voor de vorming van de stad, voor het eerst een groter podium. Door duurzame samenwerking met deze gemeenschap krijgen de diverse leefwerelden en ervaringen uit de HipHopcultuur een blijvende plek in het museum. Eindhoven: a HipHop story is een samenwerking tussen EMOVES en het Van Abbemuseum.

Partners & fondsen
EMOVES General Dark KH 

Logo Provincie Kh
 
NOOT VOOR DE REDACTIE
Voor beeldmateriaal en vragen
Kelly Hamers, Communicatie & Pers
M: +31 (0)62810 0149
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
ENGLISH
Exhibition Eindhoven: a HipHop story shows influence of this subculture on the city's identity
On view from 21 June to 8 December 2024 at the Van Abbemuseum in Eindhoven

'HipHop culture could be about turntable skills, graffiti art, breaking or rapping; but it's always about the people making it happen.' This was once written on a flyer of an illegal HipHop party in Eindhoven. It symbolises the entrepreneurial spirit of this subculture that blew over from the United States in the early 1980s. Eindhoven's raw, industrial character proved to be a fertile breeding ground for this scene. Forty years later, HipHop has been absorbed into mainstream culture. The experimental exhibition Eindhoven: a HipHop story shows the influence of this subculture on the city's identity, told from the community and the public itself.

HipHop and Eindhoven
Since the birth of HipHop, the culture has had a place in Eindhoven, where an underground movement emerged in the early 1980s. Eindhoven proved the ideal breeding ground for the do-it-yourself mentality and innovative nature of this community. MC Melodee (rapper,  and performer): "HipHop had an appeal. Nobody said to me, 'go do this'. You thought, 'this is where I want to belong'. Without realising it, I belonged to a community with shared values." Grndmxr CazOne (graffiti artist, breaker and DJ) adds: "HipHop is a feeling and a way of life: you don't do HipHop, you are it." Since then, four generations of creative makers, including dancers, rappers and graffiti artists, have been building the Eindhoven of today. HipHop's defining role for the city's identity is often underestimated. Eindhoven: a HipHop story lets visitors experience how this scene became part of Eindhoven's DNA and put it on the map internationally.

Guest curators from the HipHop scene
Four guest curators curated the exhibition: Virgil 'Skychief' Dey (DJ and breaker, a.o. with world-famous dance crew The Ruggeds), Stephan Cornelio Velema (breaker and filmmaker, a.o. of documentary Street Stars in Light City), Grndmxr CazOne  (graffiti artist, breaker and DJ) and MC Melodee (rapper, entrepreneur and performer). Together with local artists from the HipHop scene, they depict the subculture in the 040 region through multidisciplinary work such as video, audio and VR. Velema: "HipHop has the power to transcend the individual and bring people together, whether on the street or in a museum." The subculture revolves around three key principles, which are also the starting point of the exhibition. Dey: "First of all, respect is the basis of the movement. Next, self-expression and innovation are closely intertwined, something that often stems from the experience of oppression. Finally, HipHop emphasises the importance of belonging and community; a collective identity."

Labyrinth
Visitors to Eindhoven: a HipHop Story step into a labyrinth. This set-up symbolises the world of subculture: there is no single beaten path that the creators in this scene take, more often it is a complex route they have created themselves. The maze leads the audience to the heart of the exhibition. That central meeting place symbolises the four elements of HipHop: DJing, mc'ing, breaking and graffiti. The exhibition invites visitors to participate. Because engaging in a creative process together, inspiring others and passing on your knowledge and skills, that is HipHop. They imagine themselves in the head of a rapper while thinking up a song, they enter an illegal HipHop party through VR glasses and an innovative breakdance installation invites them to dance.

HipHop and the Van Abbemuseum
In recent years, HipHop culture became known to a wider public and was institutionalised by policymakers. Despite this, the HipHop scene is underrepresented in the Van Abbemuseum. With the exhibition Eindhoven: a HipHop story, the museum gives the street culture, which is such a determining factor in shaping the city, a bigger stage for the first time. Through sustainable cooperation with this community, the diverse lifeworlds and experiences of HipHop culture are given a permanent place in the museum. Eindhoven: a HipHop story is a collaboration between EMOVES and the Van Abbemuseum.

Partners

EMOVES General Dark KH

Logo Provincie Kh

NOTE FOR THE EDITORS
For images and questions
Kelly Hamers, Communications & Press
M: +31 (0)62810 0149
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bezoekadres / Visiting address
Stratumsedijk 2, Eindhoven
Openingstijden / Opening hours
Dinsdag t/m zondag / Tuesday to Sunday 11.00 - 17.00.
Het museum is gesloten op Koningsdag, eerste kerstdag en nieuwjaarsdag. / The museum is closed on King's Day, Christmas Day and New Year's Day.

Entreeprijzen / Admission
Volwassenen / Adults - € 13
Studenten, CJP houders / Students - € 6
Kinderen t/m 12 jaar, Museumkaart, VriendenLoterij VIP-kaart & iedere dinsdagmiddag na 15 uur - Gratis
Children under 13, Museum card, VriendenLoterij VIP card & every Tuesday afternoon after 3 pm - Free


Meer info / More info: vanabbemuseum.nl/
Facebook Twitter YouTube
Het Van Abbemuseum wordt onder andere ondersteund door / is supported by:

VAM nieuwsbrief banner 

 
Verzorgd door MailingLijst
Pin It

Blokker prijspakkers

Betermode

betermodereklame